İstenenler ve Sunum Koşulları

İstenenler:

▪ Yapının konumunu ve bağlamını da gösteren vaziyet planı (uygun ölçekte)

▪ Kat planları, kesitler, görünüşler ve 3 boyutlu anlatımlar (yalnızca 1/100 ölçekte paftalar teslim edilecektir)

▪ İhtiyaç programında belirtilen alternatif kullanım olanaklarını gösteren 2 ve 3 boyutlu anlatımlar.

▪ Binaya ve çevreye ait analizler, işlevsel kurgunun çözümlenmesine ilişkin yaklaşımlar, tasarım sürecinde ele alınan düşünceleri ifade eden her türlü eskiz, şema, diyagram vb. ifadeler.

▪ Tasarlanmış projenin yerleşim vaziyet planı (uygun ölçekte.), kat planları, kesitler ve görünüşler (1/100), tasarımcının fikrini anlatan uygun gördüğü yerlerden yeterli ölçek ve sayıda sistem ve nokta detayları (1/20 ilâ 1/5), saçak-cephe-ışıklık vb. kritik noktalarda bağlantı detayı (1/20), tasarımın bütününü oluşturan çelik sistemin uygulama detayı (1/50), maket fotoğrafları veya açıklama amaçlı perspektifler ile 3 boyutlu çizimler yer almalıdır. Ayrıca çelik taşıyıcı sistemi ifade eden plan, kesit, görünüş ve uygun ölçekte birleşim detaylarına yer verilecektir

▪ Mimari Açıklama Raporu; mimari tasarımın kavramsal ve ilkesel açıklamalarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Sayfa kısıtlaması yoktur.

▪ Mühendislik Açıklama Raporu; kullanılan yönetmelikler, standartlar, yükler ve deprem parametreleri, hesap yöntemi ve yazılım programları ile taşıyıcı sistemin matematik modeli, taşıyıcı sistem planı ve ana taşıyıcı sistemin tasarım ve kesit hesaplarını kapsamalıdır.

 

Sunum Koşulları:

▪ Projeler A1 boyutunda (594 x 841 mm), dikey düzende, en çok 4 pafta halinde PDF ve JPEG formatlarında (300 dpi çözünürlükte) dijital olarak hazırlanmalıdır. Her bir dijital paftanın sağ üst köşelerine katılımcılara sistem üzerinden iletilecek olan rumuz yazılacaktır.

▪ Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır.

▪ Mimarlık ve Mühendislik Açıklama Raporları, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 ebadında kâğıda, mimarlık ve mühendislik için ayrı ayrı hazırlanmalı ve WORD ve PDF formatında olmalıdır.

▪ Teslim edilen dijital pafta ve belgelerin üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması projenin yarışmadan elenmesi için yeterlidir. Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. 5 karakterden oluşan bu rumuz elektronik ortamda başvuru kaydı sırasında sistem tarafından otomatik olarak atanacaktır ve dijital olarak web sitesine yüklenen her pafta ve belgenin sağ üst köşesinde yer alacaktır.

▪ Teslim edilen pafta, kâğıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması projenin yarışmadan elenmesi için yeterlidir.